Turvallisen lippukunnan pelisäännöt

Lähtökohtana on, että kaikki Viikin Vesikkojen toiminnassa mukana olevat sitoutuvat partion arvoihin. Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu sekä oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ovat Vesikkojen toimintaan osallistuvien perusoikeuksia. Näiden pelisääntöjen tarkoituksena on tuoda näkyväksi lippukuntamme toimintakulttuuria ja toimintamenettelyjä turvallisen toiminnan toteuttamiseen ja mahdolliseen pelisääntöjen vastaiseen käytökseen tai toimintaan puuttumiseen. Säännöt on luotu johtajiston yhteisen keskustelun pohjalta elokuussa 2022. Niiden toimivuutta arvioidaan ja niitä päivitetään tarvittaessa elokuussa 2023. 

.

Partiossa kaikilla on hyvä olla

Noudatamme kaikessa toiminnassamme Suomen Partiolaisten Turvallisuusohjeita. Turvallisuus tarkoittaa kokonaisvaltaista turvallisuutta: toiminta on hyvin suunniteltua, vakuutukset on voimassa, tulta käsitellään oikein, ruoka-aineallergiat huomioidaan muonituksessa, pimeällä käytetään heijastinta, kiusaamiseen puututaan, muita ihmisiä kunnioitetaan ja niin edelleen. Lisäksi jokaisella on oikeus ruumiilliseen, henkiseen ja seksuaaliseen koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen. Vesikoissa on nollatoleranssi kaikkeen kiusaamiseen, häirintään ja epäasialliseen kohteluun. Kaikilla on oikeus ja velvollisuus sanoa, jos kokee tulleensa kohdelluksi huonosti tai jos kokee, että kaveri on kohdannut epäasiallista kohtelua. Meistä jokaisella on myös velvollisuus ottaa rakentava palaute omasta käytöksestä vastaan. Opettelemme yhdessä mukavan yhdessäolon periaatteita ja toimintamalleja! 

.

Hyvin suunniteltu on turvallisesti tehty (Ennakointi)

On tärkeää, että Vesikoissa viestitään selkeästi toiminnan arvoista ja siitä, mikä partiotoiminnassa on ja ei ole sallittua. Turvallisen toiminnan varmistamisen perusta on, että koko johtajisto ottaa aktiivisen roolin turvallisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä pelisääntöjen vastaisen toiminnan ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa puuttumisessa. 

Vesikoissa on käytössä parijohtajuus, eli kukaan ei lähtökohtaisesti johda ryhmää yksin. Kaikilta uusilta täysi-ikäisiltä jäseniltä tarkistetaan rikostaustat. Lippukunnanjohtaja tilaa rikostaustaotteen piirin kautta, tarkistaa otteen ja kuittaa jäsenrekisteriin taustan tarkistetuksi. Lippukunta huolehtii selvityksen kuluista.

Toimintaa (viikkotoiminta, retket, leirit, tapahtumat jne) suunniteltaessa arvioidaan toiminnalliset riskit ja pohditaan keinot tapaturmien ehkäisyyn ja toisaalta mietitään valmiiksi myös toimintaohjeet sen varalle, että jotain tapahtuu. Samassa yhteydessä mietitään samalla tavalla myös henkiseen hyvinvointiin liittyvät seikat (esim. johtajien jaksamisesta huolehtiminen, kiusaamisen ja epäasiallisen käytöksen ehkäisy). (linkki Turvallisuussuunnitelma-lomakkeeseen)

Lippukunnassa toimii kaksi eri sukupuolta olevaa turva-aikuista, jotka ovat erillään lippukunnan hallinnosta. Turva-aikuiset käyvät esittäytymässä kaikille ryhmille, pitävät tarvittaessa turvallisuusaiheisia viikkokokouksia ja heidän yhteystietonsa löytyvät kolon ilmoitustaululta.

.

Jokaisella on oikeus ja velvollisuus puuttua

Turvallinen toiminta tehdään yhdessä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella meistä (lapsilla, nuorilla ja aikuisilla) on sekä oikeus että velvollisuus puuttua huomaamaansa tai kokemaansa pelisääntöjen vastaiseen toimintaan. 

.

Koulutusta kaikille

Turvallisuusosaamista on tärkeä kehittää ja ylläpitää. Tästä syystä kaikilla ryhmillä sudenpennuista alkaen on vähintään kerran toimintakauden aikana yksi turvataitoihin liittyvä viikkokokous. Ensiaputaitojen opettelu kuuluu kaikkien ikäkausien ohjelmaan. Kaikki 15 vuotta täyttäneet partiolaiset suorittavat Turvallisesti yhdessä -koulutuksen viiden vuoden välein. Tämän lisäksi Vesikkojen johtajistolle järjestetään säännöllisesti turvallisuuteen liittyvää koulutusta, jossa muun muassa käydään tämä ohjeistus läpi ja harjoitellaan muun muassa kiusaamisen tai häirinnän tunnistamista ja tapoja puuttua siihen. Alueen lippukuntien yhteiseen ryhmänohjaajakoulutukseen on lisätty Turvallisuusohjeisiin tutustumisen lisäksi häirintää käsittelevä koulutusosio.

.

PELISÄÄNNÖT

 1. Kaikki toiminnassa mukana olevat sitoutuvat partion arvoihin
 2. Viikin Vesikkojen toiminnassa noudatetaan Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeita, Turvallisesti yhdessä -ohjeistusta ja Mukavasti yhdessä -ohjeistusta,   
 3. Vesikoissa on käytössä parijohtajuus, eli kukaan ei lähtökohtaisesti johda ryhmää yksin. Kaikilta uusilta täysi-ikäisiltä jäseniltä tarkistetaan rikostaustat.
 4. Lippukunnassa toimii kaksi eri sukupuolta olevaa turva-aikuista, jotka ovat erillään lippukunnan hallinnosta
 5. Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu sekä oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ovat Vesikkojen toimintaan osallistuvien perusoikeuksia.
  • Lippukunnassamme on nollatoleranssi kaikkeen kiusaamiseen, häirintään ja epäasialliseen kohteluun
  • Lapsella, nuorella ja aikuisella on oikeus tulla kuulluksi, mikäli kokee tulleensa kiusatuksi, häirityksi tai muuten kohdelluksi epäasiallisesti. Asiasta voi kertoa kenelle tahansa johtajista tai jos se tuntuu vaikealta, voi pyytää kaveria kertomaan.
  • Osallistuja voidaan lähettää kotiin viikkokokouksesta, retkeltä, leiriltä tai tapahtumasta, mikäli käytös on puuttumisesta huolimatta epäasiallista
  • Järjestämme ikätasoista koulutusta turvallisuusaiheista säännöllisesti kaikille ikäkausille
 1. Tapahtumien, retkien ja leirien turvallisuussuunnitelmissa huomioidaan myös henkinen hyvinvointi
  • Kaikissa tapahtumissa on käytössä Turvallisuussuunnitelma-lomake (tulossa)
  • Osallistujat sitoutuvat ilmoittautuessaan noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä
  • Tapahtumissa on nimetyt, eri sukupuolta olevat turva-aikuiset
  • Tapahtumien aluksi käydään läpi turvallisemman tilan periaatteet, https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2021/12/Turvallisemman-tilan-periaatteet_pohja.pptx 
  • Näiden pelisääntöjen käyminen läpi ei-partiolaisen osallistujan (esim. huoltajat, tutustujat) kanssa ennen tapahtuman alkua on tapahtuman johtajan vastuulla 
 1. Jokaisella on oikeus sanoa ja velvollisuus puuttua
  • Jokaisella meistä (lapset, nuoret ja aikuiset) on oikeus sanoa, mikäli kokee tulleensa kohdelluksi epäasiallisesti
  • Jokaisella meistä on velvollisuus pitää toisista huolta
  • Jos johtaja huomaa toiminnan olevan turvallisuusohjeiden vastaista tai käytöksen epäasiallista, hänellä on aina velvollisuus puuttua siihen ohjeistuksen mukaisesti 
  • Turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta voi ilmoittaa myös nimettömästi ilmoituslomakkeella
 1. Koulutus on osa toimintaa
  • Kaikki 15 vuotta täyttäneet suorittavat Turvallisesti yhdessä -koulutuksen
  • Jokaisen ikäkauden ohjelmaan sisältyy ensiapukoulutusta
  • Turvataitoja opetellaan vuosittain ryhmien viikkokokouksissa ikätasoisesti
  • Vesikkojen johtajistolle järjestetään säännöllisesti turvallisuusosaamista tukevaa koulutusta
  • Ryhmänohjaajakoulutuksessa on Turvallisuusohjeisiin tutustumisen lisäksi häirintää käsittelevä koulutusosio

.

Puuttumisen prosessi ja toimintaohjeet

 • Jokaisella on velvollisuus puuttua kohtaamaansa pelisääntöjen vastaiseen toimintaan
  • yhteydenotto turva-aikuiseen tai ikäkausivastaavaan
  • ilmoitus nimettömällä lomakkeella.

.

EPÄASIALLINEN KOHTELU / HENKISEEN HYVINVOINTIIN LIITTYVÄT TAPAUKSET

 • Epäasiallisen kohtelun käsittely hoidetaan tahdikkaasti ja kaikkia osapuolia kohdellaan tasapuolisesti
 • Turva-aikuiset ottavat ensisijaisesti vastaan ilmoitukset epäasiallisesta kohtelusta. Jokaisella johtajalla on kuitenkin velvollisuus ottaa ilmoitus vastaan ja välittää se eteenpäin turva-aikuisille. Ilmoitukset otetaan aina vakavasti ja selvitetään. Lippukunnanjohtaja ja lippukunnanjohtajan apulainen osallistuvat asian selvittämiseen.
  • Ilmoittajaa kuunnellaan kiireettömästi, eikä henkilön kokemaa kohtelua koskaan vähätellä. Ilmaistu huoli otetaan aina vakavasti.
  • Ilmoituksista pidetään kirjaa (vastaanottajan nimi, ilmoituksen päivämäärä), vain turva-aikuisten ja lippukunnanjohtajan ja lippukunnanjohtajan apulaisen nähtävillä.
 • Turva-aikuiset, lpkj ja lpkja sopivat, kuka tapausta käsittelee
  • jokaisessa tapauksessa on arvioitava käsittelijöiden puolueettomuus erikseen. Huolen aiheet voivat nostattaa voimakkaita tunteita, joten on tärkeää, että reilun prosessin takaamiseksi asiaa käsittelevät henkilöt eivät suoraan liity tapaukseen
  • sovitaan, kuka tai ketkä hoitavat puuttumisen konkreettisesti (ryhmänjohtaja, ikäkausivastaava, lippukunnanjohtaja, joku muu) 
 • Käsittelijät arvioivat rikos- ja lastensuojeluilmoituksen tarpeen
  • Arvioidaan yhdessä asiaankuuluvien tahojen kanssa, onko kyseessä laiton toiminta vai lippukunnassa itse selvitettävä tapaus. Epävarmoissa tilanteissa voidaan kysyä neuvoa suoraan poliisilta, rikosuhripäivystyksestä tai lastensuojelusta.
  • Jos asiasta tehdään rikosilmoitus, jatkokäsittely jätetään viranomaisille
  • Jos herää huoli alaikäisen lapsen tai nuoren hyvinvoinnista tai turvallisuudesta, on perusteltua tehdä lastensuojeluilmoitus. 
  • Tarvittaessa voidaan pyytää neuvoa myös piirin toimistolta
 • Osapuolten kuuleminen, kun ei ole syytä epäillä rikosta
  • Kaikilla osapuolilla on oikeus tulla kuulluksi
  • Osapuolia kuullaan luottamuksellisesti. On tärkeää, että kuulemisessa kerrotaan miksi henkilöä kuullaan ja miten prosessi etenee
  • Keskusteluista kirjataan ylös, ketä on kuultu ja milloin, ketkä ovat olleet paikalla, mikä oli keskustelun sisältö ja mitä on sovittu jatkosta
  • Kun keskustellaan alaikäisten kanssa, pitää arvioida huoltajien mukaan ottamisen tarve tapauskohtaisesti. Huoltajat tulee aina informoida jälkikäteen keskustelusta ja siitä, millaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty.
 • Käsittelijät arvioivat puuttumisen tason ja toimivat sen mukaisesti, esimerkiksi:
  • kerrataan yhteisesti toimintaohjeita
  • autetaan osapuolia keskustelemaan asia selväksi yhdessä
  • alaikäisen ollessa kyseessä ollaan yhteydessä huoltajiin
  • puhutellaan (huoltajien mukaan ottaminen harkinnan mukaan)
  • lähetetään kotiin viikkokokouksesta / tapahtumasta
  • yhteistyösopimuksen tekeminen
  • poistetaan toiminnasta määräajaksi
  • erotetaan toiminnasta
 • Käsittelijät tiedottavat päätöksestä
  • Toimenpiteistä tulee kertoa kaikille osapuolille ja alaikäisten kohdalla myös heidän huoltajilleen. 
  • Kunnioitamme yksityisyyden suojaa
 • Jälkihoito
  • Jos tilanne jää vaivaamaan osapuolia tai tapahtuneeseen läheisesti liittyneitä henkilöitä, käsittelijät auttavat heitä löytämään keskusteluapua tilanteen ja sen aiheuttamien tunteiden purkamiseen

.

TEKNISEEN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT TAPAUKSET

Meillä kaikilla on tavoitteena järjestää mahdollisimman turvallista toimintaa. Kenellä tahansa on oikeus ottaa esiin havaitsemansa turvallisuuspuutteet tai turvallisuuteen liittyvät huolet, mikäli niitä on. Tällaisia tilanteita voi olla sekä viikkotoiminnassa että retkillä, leireillä ja muissa tapahtumissa (esimerkiksi tulen käsittely ilman sammutusvälineitä, teräaseiden ja työkalujen huolimaton säilytys tai käsittely tai vajavaiset ea-suunnitelmat viikonloppuretkellä).

 • Havaitsemistaan puutteista kannattaa mainita heti toiminnasta vastuussa olevalle johtajalle
 • Jos keskustelu aiheesta tuntuu liian vaikealta tai keskustelun jälkeenkin jää vielä epävarma olo asiasta, kannattaa asia ottaa mahdollisimman nopeasti puheeksi lippukunnanjohtajan tai lippukunnanjohtajan apulaisen kanssa. He vastaavat viime kädessä toiminnasta ja sen turvallisuudesta yhdistyksen puheenjohtajan roolissa. 
 • Lippukunnan johto sopii, ketkä asiaa käsittelevät. Käsittelijät arvioivat puuttumisen tason ja toimivat sen mukaisesti (toimenpide-esimerkit epäasiallista kohtelua koskevien toimintaohjeiden alla)
 • Saatu palaute kannattaa ottaa ilolla vastaan, näistähän me opimme!

.